Program fundacji

Program Fundacji odpowiada na ważną potrzebę społeczną: w Polsce brak jest powszechnego programu objęcia obowiązkowym badaniem okulistycznym dzieci w wieku szkolnym. Nasze badania dowodzą również braku podstawowej wiedzy wśród rodziców na temat problemów związanych z narządem wzroku, ich objawów i skutków dla dziecka. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest opracowanie przez Fundację powszechnego programu przesiewowych badań dzieci w wieku szkolnym.

Problemy dzieci związane z narządem wzroku takie jak niedowidzenie czy zez są w naszym kraju powszechnym problemem społecznym i stanowią wysoki odsetek wśród dzieci i młodzieży.

Badania przesiewowe dzieci w wieku szkolnym dowodzą, że około 50% z nich cierpi z powodu zaburzeń widzenia obuocznego (m .in. zaburzeń akomodacji, konwergencji, fuzji obrazów, stereoskopii), nierzadko mimo prawidłowej ostrości wzroku i braku wady refrakcji.

W związku z bijącymi na alarm statystykami, jak również brakiem podstawowej wiedzy na ww. temat postanowiliśmy stworzyć program mający na celu podjęcie wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku dzieci. Celem naszego programu jest ponadto uświadamianie społeczeństwa i propagowanie podstawowej wiedzy wśród opiekunów na temat skali problemu oraz możliwości podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych zmierzających do poprawy stanu wzroku. Odpowiednio wczesna diagnostyka narządu wzroku wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym.