CELE I PROGRAM

CELE

GŁÓWNE CELE FUNDACJI:

Opracowanie

opracowanie i wdrożenie programu przesiewowych badań wzroku dzieci;

Przeprowadzenie

prowadzenie kompleksowych badań okulistycznych dzieci;

Diagnoza

opracowanie modelowej profesjonalnej diagnozy ortoptycznej (prowadzonej przez dyplomowanego ortoptystę) wraz z odpowiednim opisem dostrzeżonych wad i dysfunkcji narządu wzroku oraz wskazówkami dalszych działań;

Rehabilitacja

prowadzenie zindywidualizowanej rehabilitacji ortoptycznej i pleoptycznej dzieci;

Rozpowszechnienie

rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat problemów związanych ze wzrokiem, sposobów ich wykrywania, możliwości prowadzenia ćwiczeń i rehabilitacji w celu ich zniwelowania;

Opracowanie

opracowanie programu stypendialnego dla dzieci z rodzin najuboższych w celu umożliwienia im bezpłatnej diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej wraz z leczeniem narządu wzroku.

blank

Profesjonalny sprzęt

Do realizacji naszych celów zakupiliśmy najwyższej klasy profesjonalny sprzęt okulistyczny i ortoptyczny, umożliwiający prowadzenie przesiewowych badań wzroku na terenie szkół, przedszkoli i innych miejsc publicznych (np. centrów handlowych) w Polsce, jak również umożliwiający leczenie i rehabilitację wzroku w naszej siedzibie w Warszawie.

Lekarze i ortoptyści

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez stałą współpracę z profesjonalistami: lekarzami okulistami i ortoptystami, mającymi wieloletnie doświadczenie w pracy z małym pacjentem oraz ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności. Staramy się o wsparcie i finansowanie części naszych działań przez samorządy, tak aby program badań przesiewowych wzroku objął wszystkie szkoły podstawowe na terenie Warszawy i okolic, a docelowo – w całym kraju.

CELE I PROGRAM

Program

 

Program Fundacji odpowiada na ważną potrzebę społeczną: w Polsce nie istnieje powszechny  program przesiewowych badań wzroku dzieci w wieku szkolnym. Nasze badania dowodzą również braku podstawowej wiedzy wśród rodziców i nauczycieli na temat problemów związanych z narządem wzroku, ich objawów i negatywnych skutków dla funkcjonowania dziecka w różnych obszarach jego aktywności.

Problemy dzieci związane z narządem wzroku, takie jak niedowidzenie, czy zez, są w naszym kraju powszechnym problemem społecznym i dotyczą wysokiego odsetka dzieci i młodzieży.

Badania przesiewowe dzieci w wieku szkolnym dowodzą, że około 50% z nich cierpi z powodu zaburzeń widzenia obuocznego (m.in. zaburzeń akomodacji, konwergencji, fuzji obrazów, stereoskopii), nierzadko mimo prawidłowej ostrości wzroku i braku wady refrakcji.

blank

W związku z bijącymi na alarm statystykami świadczącymi o pogłębiającej się epidemii krótkowzroczności dzieci w Polsce, jak również w związku z brakiem podstawowej wiedzy na temat problemów ze wzrokiem, postanowiliśmy stworzyć program obliczony na zahamowanie i odwrócenie tego trendu. W oparciu o zebrane doświadczenie, konsekwentnie zalecamy podjęcie wczesnej diagnostyki oraz rehabilitacji i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku dzieci, prowadzimy badania przesiewowe wzroku, propagujemy pełne diagnozy ortoptyczne, prowadzimy zindywidualizowaną, pełną rehabilitację ortoptyczną i pleoptyczną dzieci oraz konsultacje okulistyczne. Celem naszego programu jest ponadto uświadamianie społeczeństwa i propagowanie podstawowej wiedzy wśród opiekunów na temat skali problemu oraz możliwości podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych zmierzających do poprawy stanu wzroku. Odpowiednio wczesna diagnostyka narządu wzroku wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym.

blank
blank

Program stypendialny

Dla dzieci z rodzin ubogich istnieje możliwość finansowania przez Fundację leczenia oraz rehabilitacji ortoptycznej i pleoptycznej.  Każdy taki wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 

CELE I PROGRAM

Wskazania do badania 

blank

Lista zachowań

Poniżej przedstawiamy przykładową listę typowych zachowań dzieci obserwowanych podczas pisania, rysowania, czy czytania (w tym na komputerze), mogących świadczyć o problemach dziecka z narządem wzroku:

=

Mrużenie, tarcie oczu

=

Obniżona ostrość wzroku, zwłaszcza gdy występuje ona tylko w jednym oku (niedowidzenie)

=

Przechylanie głowy lub całego ciała w jedną stronę

=

Ogólna niechęć do czytania, pisania, rysowania

=

Przekręcanie kartki w różne strony

=

Pomijanie poszczególnych liter przy czytaniu lub pisaniu

=

Trudności w czytaniu drobnych (niewielkich) liter

=

Pisanie przez dziecko liter z zachowaniem odstępów (przerwy) pomiędzy poszczególnymi literami w wyrazie

=

Pisanie poza liniaturą

=

Skarżenie się na bóle głowy, oczu,

=

Mrużenie oczu, łzawienie, tarcie oczu,

=

Podkreślanie palcem czytanego fragmentu

=

Powolność i robienie błędów przy przepisywaniu

=

Trudności w rozróżnianiu kolorów

=

„Zjadanie” poszczególnych liter w wyrazie, przestawianie, lub „przeskakiwanie” do tekstu położonego linijkę wyżej lub niżej

=

Częste potykanie się, zaburzenia równowagi, niezauważanie przedmiotów, nie trafianie piłką do celu, lub inne zachowania świadczące o problemach z orientacją przestrzenną.

wnioski

W przypadku stwierdzenia przez rodzica przynajmniej kilku z wyżej wymienionych zachowań, rodzic powinien niezwłocznie udać się do odpowiedniej placówki medycznej celem przeprowadzenia badania narządu wzroku przez lekarza okulistę oraz przeprowadzenia diagnozy ortoptycznej.